พ.ญ.อารยา ทองผิว

ตำแหน่ง
แพทย์ที่ปรึกษา อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

สถานที่ทำงาน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

E-mail
dr.araya28@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
TOBACCO CESSATION  IN CHRONIC  DISEASES
TOBACCO CESSATION IN CHRONIC DISEASES A LESSON -LEARNED PRACTICE โครงการ TCP
มาตรฐานฉบับย่อ
สรุปมาตรฐานแบบย่อ
TOP