รศ.อรสา   พันธ์ภักดี

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail
Lsunee@kku.ac.th

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
Routine to Research (R2R) สำหรับพยาบาลในงานควบคุมยาสูบ
Routine to Research (R2R) คืออะไร - หลักการพิจารณางานวิจัยแบบ R2R - การคิดหัวข้อวิจัยแบบ R2R - กระบวนการ การดำเนินการวิจัยแบบ R2R - ฝึกเขียนโครงการ R2R ในประเด็นการการควบคุมยาสูบ
Multidisciplinary บทบาทพยาบาลและการทำงานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ
บทบาทพยาบาลและการทำงานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย รศ.พว.ดร.อรสา พันธ์ภักดี เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
TOP