ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ

ตำแหน่ง
อาสาสมัคร/ที่ปรึกษาวิชาการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สถานที่ทำงาน

E-mail
info@ashthailand.or.th

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
การให้คำปรึกษาในการบำบัดโรคเสพยาสูบ ในผู้ป่วยที่ไม่พร้อมและพร้อมเลิกเสพยาสูบ
การให้คำปรึกษาในการบำบัดโรคเสพยาสูบ ในผู้ป่วยที่ไม่พร้อมและพร้อมเลิกเสพยาสูบ Pre-contemplation, Contemplation Preparation
การ ฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่
การ ฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ Building Capacity for Tobacco Control / Training Package 4 WHO 2013 Training for primary care providers
TOP