รศ.สุณี เลิศสินอุดม

ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail
Lsunee@kku.ac.th

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
Lesson Learned: from Change Agents to Success Stories
การให้บริการเลิกบุหรี่ ภายในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ม.ขอนแก่น
Routine to Research การวิจัยจากงานประจา
เริ่มต้นจากการประเมินตนเอง - เก็บข้อมูลไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้จะทาอะไรต่อไป - พบข้อสงสัยหรือปัญหา ที่เป็นหัวข้อในการวิจัย - สนใจที่จะทางานวิจัย แต่ไม่มีหัวข้อที่แน่นอน - สนใจทาวิจัย แต่ไม่แน่ใจว่าทาได้หรือไม่ - ไม่สนใจ คิดว่ายุ่งยาก
ฝึกปฏิบัติให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยา และโรงพยาบาล
ขั้นตอนการให้บริการ 5A 1.ASK ถามผู้ป่วยทุกคนเรื่องสูบบุหรี่ 2.ADVISE แนะนำผู้สูบบุหรี่ทุกคนให้เลิกบุหรี่ ชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่ 3.ASSESS ประเมินความต้องการเลิกบุหรี่สำหรับผู้ป่วย (จำแนกผู้ป่วย) 4.ASSIST การช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ 5.ARRANGE การติดตามการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วย
Pharmacist role in smoking cessation Community and Hospital setting
Outlines •Describe the rationales for treating tobacco dependence •Benefit of smoking cessation •Model of treatment •Non pharmacotherapy •Pharmacotherapy •Integrated smoking cessation in pharmacy practice and role of pharmacist
TOP