ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (Professor of Surgery)กรรมการและเลขานุการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถานที่ทำงาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

E-mail
somkiwat1@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

Online courses
การบรรยายพิเศษ โครงการอบรม เสริมวิทยฐานะ
การบรรยายพิเศษ โครงการอบรม เสริมวิทยฐานะ
วิจัย R to R ในงานยาสูบสำหรับแพทย์
การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (Routine to Research = R to R)
เทคนิคการตั้งโจทย์วิจัย R2R
ตั้ง “โจทย์” - วิจัยรอบรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง - วินิจฉัยปัญหา - จัดระดับของปัญหา
TOP