หน้าหลัก > ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)


ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie Policy)


บทนำ
ประกาศการใช้คุกกี้นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน (“คุกกี้”) ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์และบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยสำนักงานปลัดเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยประกาศนี้จะอธิบายว่าเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ. ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถยอมรับและปฏิเสธการใช้คุกกี้อย่างไร

1. คุกกี้คืออะไร
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบจะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org


2. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบใช้คุกกี้อย่างไร
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างไร
  • เพื่อให้เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ
ทั้งนี้ บริการต่าง ๆ ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบอาจให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ โดยในแต่ละเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของประเภทคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์นั้น


3. เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบใช้คุกกี้อะไรบ้าง
เว็บไซต์เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีการใช้คุกกี้ทั้งของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ (First party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น Google Analytic เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ คุกกี้ ที่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ

  • Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
  • Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และหากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบมีการนำคุกกี้มาใช้ 4 ประเภท ดังนี้
  1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
  2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
  3. คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
  4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
ดังที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริการต่าง ๆ ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ อาจมีการให้บริการแยกอยู่ในหลายเว็บไซต์ ดังนั้นในแต่ละเว็บไซต์อาจเลือกใช้ประเภทคุกกี้ที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและจำเป็นต่อการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จะแสดงข้อมูลและรายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภท รวมถึงชื่อคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์หน้าแรกของแต่ละบริการ โดยเป็นข้อความแบนเนอร์แจ้งการใช้คุกกี้


4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร
เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากบริการของ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุกกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จะไม่รับผิดชอบและเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน


5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย


6. การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ


7. ติดต่อ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สามารถติดต่อ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้ที่

  • เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ 6 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ : 02-716-6661 ต่อ 6028 โทรสาร 02-716-6556
  • อีเมล : clinicpharsai@gmail.com