Know About me

การให้บริการเลิกยาสูบแบบง่ายด้วยเทคนิค

VBA - Very Brief Advise

เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการสูบบุหรี่จะได้พัฒนาระบบเรียนรู้การเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง สำหรับผู้ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ (Interactive self-study module for smoking cessation system) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คำแนะนำกับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ได้ด้วยตนเอง (Interactive self-study module) อย่างถูกต้อง
2. เพื่อเป็นช่องทางในการประเมินความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่
3. เพื่อเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่

บทเรียนสั้นๆในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งที่จริงแล้ว เราสามารถนำเอาแนวทางนี้ไปปรับ ไปประยุกต์ใช้ กับผู้ป่วยอื่นๆนอกเหนือไปจากการเลิกสูบบุหรี่ ยกตัวอย่างเช่น การแนะนำผู้ป่วยเรื่องโรคเบาหวาน โรคความอ้วน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เราหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่าน

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook เข้าสู่ระบบด้วย Email

TOP